سامانه پیامک رایگان اس ام اس سامانه پیامک رایگان اس ام اس

یادگیری زبان انگلیسی گرامر ساده

پنج‌شنبه 21 اردیبهشت 1396
00:05
Ehsan

Image result for english grammar


یادگیری زبان انگلیسی گرامر ساده


 

در قسمت گرامر زبان انگلیسی بسیار مهم است که زبان آموزان در حد نیاز گرامر یاد بگیرند. نه بیشتر ، نه کمتر . اساتید گروه ESL  کاملا با پروسه یادگیری نوین زبان خارجی آشنایی دارند و به صورت ماهانه جلساتی را با مدیریت گروه برگزار کرده و آخرین تجربیات و تکنیک های یادگیری را با هم مرور می کنند.  گرامر مثل استخوان بندی هر زبان خارجی است که افرادی که می خواهند به آن زبان صحبت کنند نیاز دارند مقدمات و ساختارکلی گرامر زبان را بدانند. فرمول جمله بندی در زبان انگلیسی به صورت زیر بیان می شود و این خوب است که می توانیم این شکل جمله بندی را اینجا داشته باشیم.


از آن لذت ببرید و انگلیسی را سریع یاد بگیرید!


 


In English, the order of words in a statement is subject + verb + object.

 


Subject


Verb


Object


 


 


I

Mike

She


am

is watching

does not drink


a doctor.

a film.

coffee. 

Some verbs do not have an object.

 


Subject


Verb


 


Ann

We


is swimming.

are walking.After the verb 'to be', we can also use an adjective.

 


Subject


Verb


Adjective


 


 


She

Paul


is

feels


tired.

happy.


 


After some verbs, we can talk about a person and an object.

 


Subject


Verb


Person


Object


 


Peter

She


is making

is writing


Tom

him


a cup of tea.

a letter. 


We usually put information about times or places at the end of a sentence.

If both are in the sentence: we usually put 'place' before 'time'

 


Subject


Verb


Object


Places


Times


He

She


has

reads


a holiday

a book


in Spain.

 


every year.

every week.